Database of Arabic loan words from Amharic and Syriac

Synopsis

Amharic and Syriac are so called "Semitic" languages, a word refers to the heaven.

It is one of many languages enriched Arabic in syntax and writing system while Ethiopic languages donated some other importnant features like phonetics, vocabulary, and morphology including the derivation system. The purpose behind the compilation of this database is to clearly show the line that distinguishes between the contribution of those donor languages.


License and copyright
This database is liscensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license
DatabasesSoftware
Database of Arabic words of Amharic origin
Database of Arabic words of Syriac origin
Database of Amharic Syriac common words
Database of Arabic loan words from Amharic and Syriac

Amharic: Amharic entry Syriac: Syriac entry
Amharic Arabic: Amharic loan wordSyriac Arabic: Syriac loan word
IPA Amharic: Amharic entry phonetic transcriptionIPA Syriac: Syriac entry phonetic transcription
Class: Grammatical class ClassDomain: Semantic domain
Meaning: simple common meaning

Please download the full database file for free from Database of Arabic loan words from Amharic and Syriac, or get other related samples from dbsamples.htm.
Also available as a github repository.

An easy to view XML version is available here Database of Arabic loan words from Amharic and Syriac XML version.

ID Amharic IPA Amharic IPA Arabic Amharic Arabic Syriac Arabic IPA Arabic IPA Syriac Syriac Class Domain Meaning
1 ነፍስ /nɛfɨs/ /nafs/ نَفْس نَسْمَة /nasma/ /nʃamta/ ܢܫܲܡܬܵܐ N soul
2 ባሕር /bahɨr/ /baħr/ بَحْر يَم /jam/ /jama/ ܝܲܡܵܐ N sea
3 ገነት /gɛnɛt/ /dʒanna/ جَنَّة بُسْتَان /bustaːn/ /bɪstana/ ܒܸܣܬܵܢܵܐ N garden
4 ጥርስ /tˤɨrɨs/ /dˤirs/ ضِرْس سِن /sin/ /ʃɪna/ ܫܸܢܵܐ N tooth
5 ሰው /sawiː/ /sawiː/ سَوِي نَاس /naːs/ /naʃa/ ܐ݇ܢܵܫܵܐ N ANIM human
8 ቅጠል /kʼɨtˤɛl/ /ʔaχdˤar/ أخْضَر جُون /dʒuːn/ /gawna/ ܓܵܘܢܵܐ N green
9 ሰማያዊ /sɛmaːjawi/ /samaːwiː/ سَمَاوِي أزْرَق /ʔazraq/ /zarqa/ ܙܰܪܩܐ N blue
12 ንጹሕ /naːsˤiʕ/ /naːsˤiʕ/ نَاصِع حَوْر /ħawr/ /ħawɑra/ ܚܶܘܳܪܐ N white
14 መረቅ /mɛrɛkʼ/ /maraq/ مَرَق شُورْبة /ʃuːrba/ /ʃwrva/ ܫܘܼܪܒ݂ܵܐ N soup
15 ብናማ /bɨnamaː/ /bunniː/ بُنِّي سَخَم /saχam/ /ʃɑħmɑ/ ܫܳܚܡܳܐ N brown
16 ውስጥ /wɨsɨtˤ/ /wasatˤ/ وَسَط جُوَّة /dʒuːwa/ /gaw/ ܓܵܘ N inner
17 ፎጣ /fotˤa/ /fuːtˤa/ فُوطَة مَخْمَل /maχmal/ /maħmɑlɑ/ ܡܰܚܡܳܠܳܐ N DMST towel
18 ምሽት /mɨʃɨt/ /masaːʔ/ مَسَاء لَيْلَة /lajla/ /lajle/ ܠܲܝܠܹܐ N night
21 አመት /ʔɛmɛt/ /ʕaːm/ عَام سَنَة /sana/ /ʃɪne/ ܫܶ̈ܢܶܐ N DATE year
22 ግብፅ /gɨbɨtsˤ/ /qibtˤ/ قِبْط مِصْر /misˤr/ /masˤrjn/ ܡܶܨܪܝܢ N NAME Egypt
23 ወረቀት /wɛrɛkʼɛt/ /waraqa/ وَرَقة سَطْر /satˤr/ /ʃtˤra/ ܫܛܪܐ N document
24 ሰብ /sɛb/ /ʃaʕb/ شَعْب أُمَّة /ʔaumma/ /ʔumta/ ܐܘܡܬܐ N nation
25 ሐብሐብ /hɛbɨhɛb/ /ħabħab/ حَبْحَب بَطِّيخ /batˤtˤiːχ/ /fatˤjħa/ ܦܛܝܚܐ N PLNT watermelon
26 ሐዲድ /hɛdid/ /ħadiːd/ حَدِيد فُولاذ /fuːlaːð/ /folɑd/ ܦܽܘܠܳܕ N steel
27 ማሕፀን /maːhɨtsˤɛn/ /maħsan/ مَحْسَن رِحْم /rɪħm/ /rɪħm/ ܪܚܡ N ANAT womb
28 ይለፍ /jɨlɛf/ /iːlaːf/ إيلَاف عُبُور /ʕubuːr/ /ʕbura/ ܥܒܘܪܐ N passage
29 ሰካራም /sɛkaraːm/ /sakraːn/ سَكْرَان رَوِي /rawiː/ /ruja/ ܪܘܝܐ A intoxicated
30 ሆድ /hod/ /ħawdˤ/ حَوْض مَعِي /maʕiː/ /mʕja/ ܡܥܝܐ N ANAT abdomen
33 ያዘ /jazɛ/ /ħaːza/ حَازَ أخَذَ /ʔχaða/ /ʔħd/ ܐܚܕ V take
34 በረዶ /bɛrɛdo/ /barad/ بَرَد جَلِيد /dʒaliːd/ /galiːda/ ܓܠܝܕܐ N DMST ice
35 ወንበር /wɛnɨbɛr/ /minbar/ مِنْبَر كُرْسِيّ /kursiː/ /kursija/ ܟܘܪܣܝܐ N DMST chair
36 ብርቱካን /bɨrɨtukan/ /burtuqaːl/ بُرْتُقال نَارِينْج /naːriːndʒ/ /narɪndʒ/ ܢܵܪܸܢܓ̰ N PLNT orange
37 ቀይሮ /kʼɛjɨro/ /ɣajr/ غَيْر خِلاف /χilaːf/ /ħulfa/ ܚܘܠܦܐ N change
38 ባቄላ /bakʼelaː/ /baqlaːʔ/ بَقْلاء حُمُّص /ħummusˤ/ /ħabsˤa/ ܚܒܨܐ N PLNT bean
39 እቶን /ʔɨton/ /ʔtuːn/ أتُون تَنُّور /tannuːr/ /tanura/ ܬܢܘܪܐ N DMST oven
40 አፍንጫ /ʔɛfɨnɨtʃa/ /ʔnf/ أنْف نَخْرَة /naχra/ /naħjra/ ܢܚܝܪܐ N ANAT nose
41 ድርሰት /dɨrɨsɛt/ /dars/ دَرْس كِتابَة /kitaːba/ /k(ə)θɑvɑθɑ/ ܟܬܒܬܐ N writing
42 ጸሓፊ /sʼɛhaːf/ /sˤaħħaːf/ صَحَّاف كَاتِب /kaːtib/ /kɑθovɑ/ ܟܬܘܒܐ N writer
43 ሱፍ /suf/ /sˤuːf/ صُوف قَز /qaz/ /ɡɛzz(ə)θɑ/ ܓܙܬܐ N DMST wool
44 ሸራ /ʃɛraː/ /ʃiraːʕ/ شِرَاع قِلاع /qilaːʕ/ /qɛlʕɑ(ʔ)/ ܩܠܥܐ N DMST sail
45 ሳሕን /sahɨn/ /sˤaħn/ صَحْن كَفَّة /kaffa/ /kappe/ ܟܦܐ N DMST dish
46 አርጅ /ʔɛrɨdʒ/ /ʕaːriq/ عَرِيق عَتِيق /ʕatiːq/ /ʕattiquθɑ/ ܥܬܝܩܘܬܐ A old age
47 ማዕድ /maːʕɨd/ /maːʔida/ مَائِدَة مَأكَلة /maʔkala/ /me(ʔ)xle(ʔ)/ ܡܐܟܠܐ N meal
48 ቀለም /kʼɛlɛm/ /qalam/ قَلَم حِبْر /ħibr/ /ħɛvrɑ/ ܚܒܪܐ N DMST ink

Home »  Databases » Database of Arabic loan words from Amharic and Syriac
Category Databases | Reference DBAMSYAR | Entries 5,000+ | Last updated 3/1/2022